Контакти

Ръководител
доц. д-р Николина Николова
Електронна поща: nnikolova@fmi.uni-sofia.bg
Служебен телефон: 02-8161-205
Кабинет: ФМИ-531

Поддръжка на сайта
гл. ас. д-р Филип Петров
Служебен телефон: 02-8161-597
Електронна поща: philip@abv.bg
Личен уебсайт: https://www.cphpvb.net
Кабинет: ФЗФ-16

Адрес за кореспонденция
Катедра „Обучение по Математика и Информатика“
Факултет по Математика и Информатика
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
бул. Джеймс Баучър 5
София 1164
България