Факултатив

Какво представлява факултативното обучение?

Факултативното обучение дава възможност на студентите в трети курс от всички специалности на ФМИ (без специалност „математика и информатика“) да добият допълнителна професионална квалификация „Учител“. Налични са два модула – „учител по математика“ и „учител по информатика и информационни технологии“. Студентите имат право да запишат само един от двата модула.

Освен допълнителна възможност за професия, тeзи модули дават възможност за развитие и усъвършенстване на комуникативните, аргументативните и други социални умения; дават допълнителни знания за сферата на електронното обучение и разработването на електронни учебни материали, и разширяват потенциалната област за професионална реализация.

Какво съдържа факултативното обучение?

В рамките на три семестъра, студентите трябва да посещават лекции и упражнения, и да положат успешно изпити по няколко (общо 9-10) специализирани учебни предмети. Учебните планове на двата модула са следните:

В края на обучението се провеждат последователно две педагогически практики (текуща и преддипломна). Те включват провеждане на учебни часове по съответното направление в софийско училище, които са под методическото ръководство на действащ учител и на преподавател от университета. Обучението завършва с теоретико-практичен държавен изпит. Специално отбелязваме, че този изпит е различен от държавния изпит по основната специалност на обучаемите.

Какви са изискванията към кандидатите?

Студентите трябва да са записали трети курс и да нямат условни изпити. Средният успех от всички предмети от първи и втори курс трябва да е по-голям или равен на 4,50.

Кога се провеждат учебните занятия?

Старанието на преподавателите е да проведат обученията в максимално удобно за студентите време. Обикновено това се постига чрез дискусия и взаимно съгласие. Допълнителните учебни предмети от факултатива не трябва да се засичат със задължителни предмети от основната специалност на студентите. За някои от учебните предмети има възможност да бъдат провеждани в събота и/или неделя.

Кога и как може да се кандидатства?

Заявления обикновено се подават в отдел „Студенти“ от началото до средата на месец февруари. Следете новините на сайта на ФМИ за съобщение за начало на кампанията за записване.

Кои са ръководителите и как мога да се свържа с тях?

Ръководител на факултативното обучение „Учител по математика“ е доц. д-р Таня Тонова, а на „Учител по информатика и информационни технологии“ е доц. д-р Ангел Ангелов.