Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението

Ролята на приложните задачи от училищния курс за целите на обучението

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

на Ралица Любомирова Стаменкова

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“
научна специалност: Методика на обучението математика и информатика

с научен ръководител проф. д-р Иван Тонов

Успешно защитен на 28.03.2024 г.

Обект на изследването е използването и прилагането на знанията за функции при решаване на практически задачи в обучението по математика в гимназиалния курс на обучение.

Предмет на изследването е значението на приложните задачи за развитието на когнитивни и метакогнитивни умения и компетентности при ученици в първи и втори гимназиален етап.

Цел на дисертационния труд е изследователски разрез на приложните задачи с оглед на тяхната роля за развитие на математическото мислене, уменията и компетентностите на учениците.

Работни хипотези:

 1. Приложните задачи са един от инструментите за постигане на целите, посочени в Стратегическата рамка. Те повишават интереса и мотивацията, като дава примери за използването на конкретните познания по математика в различни сфери от живота и развиват умения за учене през целия живот.
 2. Работата по приложни задачи развива до голяма степен уменията на 21. век и подготвя гимназистите за следващия етап от образованието им. Такива задачи спомагат постигането на целите на образованието по математика като в по-голяма степен развиват заложените ключови компетентности – критично мислене, аналитично четене, problem-solving, творчество. Преходът от текст към математически модел създава връзка между теория и практика. Творчеството се изразява, както в решението на конкретна задача, така и в умението да се създават нови такива.
 3. Приложните задачи в по-голяма степен затрудняват дори ученици с добра математическа подготовка. Богатата тематика на задачите е важна за изграждане на аналитично-евристично мислене.
 4. Целенасочената работа по такива задачи има значение за изграждане на когнитивните и метакогнитивни модели, тренира концентрираното четене и повишава самодисциплината.
 5. С оглед глобализацията, мобилността и целта за Европейско пространство за образование (ЕПО) до 2025 г. е необходимо курсът на обучение да се допълни с практически задачи в синхрон със заложеното учебно съдържание. Това е полезно за повишаване на конкурентоспособността и възможността за мобилност на зрелостниците.
 6. В контекста на учене през целия живот учителите също трябва да развиват уменията си, да учат, да търсят и опознават нови образователни технологии и инструменти.

Задачи:

 1. Да се направи структуриран обзор на литературни източници, анализиращи ролята на приложните задачи в курса на обучение по математика. Да се разгледат сходни изследвания като се вземат под внимание: използваните методи; заложените хипотези; направените изводи.
 2. Да се съпоставят: действащите в Република България нормативни документи и програми за образованието в прогимназиален и гимназиален етап; документите на ЕК за развитие на образованието – особено тези, които засягат България като членка на Европейския съюз.
 3. Да се съпоставят: действащите учебници в България, чуждестранни учебници. Да се систематизират добри практики от други образователни системи, които могат да се адаптират и да обогатят курса на обучение по математика.
 4. Да се анализира ролята на приложните задачи като инструмент за осъществяване на междупредметни връзки. Училищният курс на обучение е съвкупност от знания и умения в различни области. Задачи, комбиниращи проблематика от различни сфери, предлагат обединяващ модел на познанието.
 5. Да се установи доколко има нужда и как е възможно да се допълни курсът на обучение по математика с приложни задачи без това да намалява теорията и рутинните задачи, които са заложени в действащите учебници.
 6. Да се опише и аргументира как чрез приложните задачи се развиват компетентностите, когнитивни и метакогнитивните умения и уменията на 21. век, заложени от Европейската компетентностна рамка (ЕКР) – аналитичното четене, знанията по математика, problem-solving, нивото на дигитална компетентност, творчество и иновации, критично мислене, преценка и самооценка.
 7. Чрез изследване на терен да се проследят трудностите в осъществяване на връзка между теоретични познания и тяхното приложение на практика, уменията на учениците да съставят математически модел на приложна задача и подходите, които използват, за решаването ѝ. Допълнителни аспекти на разглеждане са изявеното творчество, самоинициатива и нивото на прилагане на дигиталните технологии.

Изтегляне на автореферат

Изтегляне на дисертационен труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *