Хоспитиране

„Хоспитиране по…“ са задължителни учебни дисциплини. При бакалаврите от специалност „Математика и информатика“ те се провеждат през 6 семестър (летен семестър на 3 курс).

По време на хоспитиране студентите посещават учебни занятия в основно и/или средно училище в група между 6 и 8 души заедно с университетски преподавател. В учебната програма на спец. „Математика и информатика“ се провеждат две хоспитирания – едно по математика и едно по информатика и информационни технологии. Всяко от тях е с хорариум от 30 часа, от които:

  • 15 часа са отделени за наблюдение на учебни часове в основно и/или средно училище;
  • 15 часа са отделени за аудиторна заетост под формата на конфериране.

При наблюденията на учебни часове студентите присъстват в учебния кабинет и проследяват внимателно как протича урок, който изнася базов учител от съответното училище. Възможно е по разпределение да има предвидено провеждане на контролна работа. Обикновено (но не задължително) такива учебни часове се пропускат и в съответната седмица не се прави посещение на училището.

Конферирането е групово обсъждане на възникнали учебни ситуации или дискусии по учебния материал, което се провежда непосредствено след приключване на учебен час или при първа удобна възможност. То задължително се води от университетски преподавател, а при възможност е препоръчително да участва и базовият учител.

Присъствията на всеки един урок и участието в конфериранията са задължителни! Отсъствия се допускат като изключение само и единствено по уважителни причини (напр. болест), но пропуснатия час по-късно се отработва с друга група. Университетският преподавател, който провежда практиката, трябва да води присъствен списък за всеки урок, като в него се полагат подписи както на студентите, така и на базовия учител.

Когато има повече от една учебна група и има наличие на възможност в учебната програма на студентите, е възможно разпределението да се извърши така, че през семестъра да се посещават две различни училища – желателно едно основно и едно средно. Това се осъществява като по средата на хоспитирането две учебни групи разменят училищата, които посещават. По този начин се цели да се даде възможност за по-широк поглед върху различни училища, учители и възрастови групи на ученици.

Оценяването по предметите „Хоспитиране по…“ включва два компонента:

  • Изготвяне на анкетна карта:     40%
  • Подготовка на план за урок:      60%

Анкетната карта е документ, който ще бъде предоставен от университетския преподавател и студентите ще бъдат насърчени да го попълват по време на всеки наблюдаван урок. В него ще бъде поставян фокус върху някои основни групи от характеристики – преподаване, комуникация и структура на урока. По време на конферирането, попълнените анкетни карти ще бъдат обсъждани със студентите и така ще бъде изостряно тяхното внимание по определени теми. След като добият достатъчно опит с попълването на този тип документи, част от последващите анкетни карти ще бъдат използвани за поставяне на оценка, която ще определи доколко конкретния студент наблюдава внимателно и забелязва специфични детайли от уроците по време на наблюденията си.

Подготовката на план за урок е финалният етап от хоспитирането и той е под формата на разработка на курсов проект. В него студентът трябва да опише подробно ход на един от наблюдаваните от него уроци по начин, по който той самият смята, че би го провел, ако влезне в ролята на действащ учител. Всеки студент ще развива индивидуално план на различен урок, като разпределението (кой урок за кой студент е) се прави от университетския преподавател.