Доктор

Катедра „Обучение по математика и информатика“ ежегодно обявява възможност за обучение в редовна и задочна докторантура по научно направление „1.3. Педагогика на обучението по…“ с докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“. За повече информация относно условията, документите за кандидатстване и предстоящите изпити може да проверите на сайта на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Анотация на програмата е налична на сайта на Факултет по Математика и Информатика.

При кандидатстването, докторантите преминават през конкурсни изпити по чужд език и по специалността. От тук можете да изтеглите текущо утвърдения >>> конспект <<<