Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант

Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

на Илиана Иванова Цветкова

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“
научна специалност: Методика на обучението математика и информатика

с научен ръководител проф. д-р Кирил Банков

Успешно защитен на 26.03.2024 г.

Обектът на изследването е извънкласната работа (организация, обем, съдържание и методи) по математика с ученици от 8 до 14 годишна възраст.

Предметът на изследването е създаване на интерес към извънкласните занимания по математика, методи на формиране на познавателни умения, откриване, развиване и обучение на математически таланти.

Работната хипотеза е, че ранното откриване и целенасоченото развитие на математическия талант е предпоставка за неговата успешна реализация.

Целта на дисертационният труд е да се покаже, че развиването на математическия талант трябва да започне още от последните класове на началния етап или най-късно в прогимназиалния етап на образование, което дава възможност за пълно разгръщане на таланта и неговата реализация в средното училище, а по-късно в университета и в живота като цяло.

Задачи:

  1. Проучване на методическа, педагогическа и психологическа литература на утвърдени автори, с фокус развитие и реализиране на таланти, математически таланти и състезателна математика.
  2. Анализиране и синтезиране на изучените идеи и предлагане на модел за реализиране на обучение, в което максимално се развива математическия талант и ефективно се реализира в училище и след завършване на средно образование.
  3. Разработване на методически материали за извънкласна работа по математика.
  4. Разработване на методика за оценяване на индивидуалните ученици при работа в екип (например, при отборни състезания).
  5. Провеждане на анкетно проучване сред ученици и родители относно влиянието на обучението в извънкласни занимания по математика и реализацията им на различни математически състезания и в живота.

Изтегляне на автореферат

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *