СДК

Какво представлява следдипломната професионална квалификация?

Следдипломната професионална квалификация дава възможност на хора със завършено висше образование да добият допълнително учителска правоспособност или действащи учители от профилирана подготовка да повишат своята професионално-квалификационна степен (ПКС). Основният фокус за добиване на учителска правоспособност е към висшисти от всички специалности на математика, информатика и компютърни науки, физически науки, технически науки и икономика. Възможно е да бъдат записани и от действащи учители от други специалности, които желаят да се преквалифицират.

Какви СДК курсове предлага катедра ОМИ?

Катедрата ръководи три курса за следдипломна квалификация към Факултет по Математика и Информатика. Предлагаме обучение за „Учител по математика“, „Учител по математика и информационни технологии“ и „Учител по информатика и информационни технологии“.

Каква е продължителността на курсовете?

Курсовете са едногодишни. Записванията обикновено се извършват през месец септември. Курсовете стартират тогава, когато се съберат достатъчно кандидати.

Какво се изучава?

Всеки СДК курс включва набор от няколко последователни учебни предмети по предварително зададен учебен план. Учебните планове са налични на следните адреси:

Кога се провеждат учебните занятия?

Старанието на преподавателите е да проведат обученията в максимално удобно за обучаемите време. Това се постига чрез дискусия и взаимно съгласие. Обичайна практика е повечето от курсовете да се провеждат през събота и неделя, защото по принцип повечето от хората, които записват курса, работят на пълен работен ден.

Как завършва обучението преди дипломиране?

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и защита на дипломен проект.

Кои са ръководителите и как мога да се свържа с тях?

Ръководител на следдипломните квалификации „Учител по математика“ и „Учител по математика и информационни технологии“ е доц. д-р Ирина Вутова, а на „Учител по информатика и информационни технологии“ е доц. д-р Филип Петров.