Стажантска практика

„Стажантска Практика по…“ (СП) са задължителни учебни дисциплини. При бакалаврите от специалност „Математика и информатика“ те се осъществяват през 8 семестър (летния семестър на 4 курс) непосредствено след провеждане на съответната „Текуща Педагогическа Практика по…“.

В учебната програма на спец. „Математика и информатика“ се провеждат две СП – една по математика и една по информатика и информационни технологии. За допускане до участие в СП е задължително студентите да са положили успешно изпити по следните учебни предмети:

 1. За „Стажантска Практика по Математика“:
  • Методика на обучението по математика – 1 (обща методика);
  • Училищен курс по алгебра и анализ;
  • Училищен курс по геометрия;
 2. За „Стажантска Практика по Информатика и ИТ“:
  • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  • Училищен курс по информатика;
  • Училищен курс по информационни технологии;

В установени срокове, за които може да се получи информация в „отдел Студенти“ (стая 221), за всеки студент трябва да се завери заявление за допускане до педагогически стаж. То трябва да се представи по време на разпределението за стажа, което извършват преподавателите от катедра ОМИ. Студентите от други факултети (например специалностите „Физика и математика“, „Физика и информатика“ и „Химия и информатика“) трябва да се обърнат към съответния „отдел Студенти“ в техния факултет и да попълнят техните специфични за специалността заявления.

Стандартно студентите се разпределят в групи по двама стажанти, но по изключение е възможно някой студент да бъде разпределен самостоятелно. Стажовете се провеждат в софийски училища под методическото ръководство на действащи учители, и са ръководени от университетски преподаватели. Всяка СП е с хорариум от 90 часа. Разпределянето на учебните часове зависи основно от базовия учител, неговите учебна програма и разписание, но стандартно са следните:

 • 5 уч. часа НАБЛЮДАВАНИ при базов учител;
 • 20 уч. часа НАБЛЮДАВАНИ при колега-стажант или базов учител;
 • 20 уч. часа ПРОВЕДЕНИ;
 • 45 часа за консултации и самоподготовка.

Това разпределение е само примерно, а реалното ще бъде изготвено от базовия учител. Задължително условие е проведените часове да са не по-малко от 15 и не повече от 22 учебни часа! Това условие е регламентирано чрез Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и изключения от него не са допустими.

„Наблюдаван“ означава, че студентът присъства в учебния кабинет и проследява внимателно как протича урок, който изнася базовият учител или техен колега-стажант. „Проведен“ означава, че самият студент провежда урок пред учениците от съответен клас, в който е разпределен. Нормална практика е първо да се наблюдават часове при базовия учител и чак след това студентите да бъдат допускани да провеждат уроци. В случаите когато студент е разпределен самостоятелно или поради неизбежно разминаване в графиците не може да наблюдава уроци при колега-стажант, всички наблюдавани уроци ще бъдат само при базов учител.

Преди реалното започване на СП студентите първо изготвят седмично разписание на учебните занятия съвместно с базовия учител. Задължително е да се попълни бланка с учебно разписание, в която да се впишат координатите за връзка с базовия учител и студента. Тази бланка трябва да се предаде на хартия или по електронен път на секретаря на катедра ОМИ или на друго оторизирано от ръководителя на катедрата административно лице. В клетките на таблицата със седмичното разпределение се попълва номер на смяна, клас и кабинет, в който се провеждат занятията.

След изпращането на бланката с учебното разписание, във възможно най-кратък срок студентът ще бъде уведомен кой университетски преподавател ще бъде ръководител на съответната СП. Този преподавател ще подпомага работата на студентите като им дава консултации. Също така той ще е участник в държавната изпитна комисия, която поставя оценка в края на практиката.

По време на самия стаж трябва да се води специален дневник. В него трябва да се завежда подробна хронология на наблюдаваните и проведените уроци. В края на СП този дневник се разпечатва, а базовия учител се подписва собственоръчно, с което удостоверява истинността на декларираната от студента информация.

Някой от проведените уроци ще бъде използван за държавен (практико-приложен) изпит за придобиване на професионална квалификация „учител“. Качеството на провеждане на този урок ще бъде основен критерий за крайната оценка от СП. Задължителни участници в изпитната комисия са базовият учител и университетския преподавател, който е разпределен за ръководител на СП. Задължително е поне един член на изпитната комисия да е хабилитиран (доцент или професор) университетски преподавател.

САМО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: В края на стажа изпитната комисия попълва протокол, който се предава в канцеларията на ФМИ.