Стажантска практика

Допускане до Стажантска практика и разпределение

„Стажантска практика по…“ (СП) са задължителни учебни дисциплини. При бакалаврите от специалност „Математика и информатика“ те се осъществяват през 8 семестър (летния семестър на 4 курс), непосредствено след провеждане на съответната „Текуща Педагогическа Практика по…“.

В учебната програма на спец. „Математика и информатика“ се провеждат две СП – една по математика и една по информатика и информационни технологии. За допускане до участие в СП е задължително студентите да са положили успешно изпити по следните учебни предмети:

 1. За „Стажантска практика по математика“:
  • Методика на обучението по математика – 1 (обща методика);
  • Училищен курс по алгебра и анализ;
  • Училищен курс по геометрия;
 2. За „Стажантска практика по информатика и ИТ“:
  • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  • Училищен курс по информатика;
  • Училищен курс по информационни технологии;

В установени срокове, за които може да се получи информация в „отдел Студенти“ (стая 221), за всеки студент трябва да се завери заявление за допускане до педагогически стаж. То трябва да се представи по време на разпределението за стажа, което се извършва в началото на семестъра от организаторите на стажантската практика (преподаватели от катедра ОМИ). Академичният наставник на специалността има отговорност да уведоми студентите кога точно ще бъде извършено разпределението. Присъствието на студентите по време на разпределението е задължително.

Студентите от други факултети (например специалностите „Физика и математика“, „Физика и информатика“ и „Химия и информатика“) трябва да се обърнат към съответния „отдел Студенти“ в техния факултет и да попълнят техните специфични за специалността заявления.

Протичане на Стажантската практика

Стандартно студентите се разпределят в групи по двама. Само по изключение е възможно някой студент да бъде разпределен самостоятелно. Стажовете се провеждат в софийски училища под методическото ръководство на действащи учители и са ръководени от университетски преподаватели. Всяка СП е с хорариум от 90 часа. Разпределянето на учебните часове зависи основно от базовия учител, и неговите учебна програма и разписание. Стандартно са следните:

 • 5 уч. часа НАБЛЮДАВАНИ при базов учител;
 • 20 уч. часа НАБЛЮДАВАНИ при колега-стажант или базов учител;
 • 20 уч. часа ПРОВЕДЕНИ;
 • 45 часа за консултации, самоподготовка и други възложени от базовия учител дейности.

Това разпределение е само примерно. Реалното ще бъде изготвено от базовия учител. Задължително условие е проведените часове да са не по-малко от 15 и не повече от 22 учебни часа! Това условие е регламентирано чрез Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и изключения от него не са допустими.

„Наблюдаван“ означава, че студентът присъства в учебния кабинет и проследява внимателно как протича урок, който изнася базовият учител или техен колега-стажант. „Проведен“ означава, че самият студент провежда урок пред учениците от съответен клас, в който е разпределен. Нормална практика е първо да се наблюдават часове при базовия учител и чак след това студентите да бъдат допускани да провеждат уроци. В случаите, когато студент е разпределен самостоятелно, или, поради неизбежно разминаване в графиците не може да наблюдава уроци при колега-стажант, всички наблюдавани уроци ще бъдат само при базов учител.

Документация

Преди реалното започване на СП студентите първо изготвят седмично разписание на учебните занятия съвместно с базовия учител. Задължително е да се попълни бланка с учебно разписание, в която да се впишат координатите за връзка с базовия учител и студента. Тази бланка трябва да се предаде на организатора на съответната практика. В клетките на таблицата със седмичното разпределение се попълва номер на смяна, клас и кабинет, в който се провеждат занятията. Датата на изпитния урок за текущо оценяване не се определя в самото начало на практиката, а на по-късен етап.

След изпращането на бланката с учебното разписание, във възможно най-кратък срок студентът ще бъде уведомен кой университетски преподавател ще бъде разпределен за ръководител на неговата СП. Този преподавател ще подпомага работата му и ще участва при текущото му оценяване.

По време на самия стаж трябва да се води специален дневник. В него трябва да се завежда подробна хронология на наблюдаваните и проведените уроци. В края на СП този дневник се разпечатва, а базовият учител се подписва собственоръчно, с което удостоверява истинността на декларираната от студента информация.

Освен наблюдаване и провеждане на уроци, студентите е очаквано и нормално да извършват и допълнителни дейности, свързани с тяхната подготовка за бъдещата професия. Те може да са разработки на уроци, подготовка на задачи за контролни и класни работи, разработка на основни или помощни учебни ресурси, извършване на административна дейност в училището, разработка на пробни тестове за матури или национално външно оценяване, и др. Препоръчваме на студентите прилежно да описват и окомплектоват всички разработени от тях допълнителни дейности в т.нар. портфолио. То не е задължително, но наличието му би могло да допринесе за повишаване на оценката от държавния практико-приложен изпит.

Консултации

Освен с базовия учител, студентът има право на регулярни консултации с назначения ръководител на СП. Те могат да са под следната форма:

 • търсене на съвети;
 • насочване към подходяща учебна литература;
 • обсъждане на разработки на уроци;
 • наблюдение на проведен от студента урок (преди изпитния урок за текущото оценяване), за който да се получи предварителен отзив и съвети;
 • всякаква друга форма на методическа подкрепа.

Консултациите не са задължителни. Те биха могли да имат само и единствено позитивен ефект върху крайната оценка от стажа, но не и да доведат до нейно намаляване.

Текущо оценяване

Някой от проведените уроци ще бъде използван за поставяне на текуща оценка. Определянето на точния ден и час трябва да се извършва предварително, като заявката се изпраща до организатора на СП. На този урок задължително присъстват като наблюдатели базовият учител и поне един университетски преподавател (обикновено ръководителя на СП). Преди изпитния урок е препоръчително да се изпрати уведомително писмо и до ръководството на училището, с което да се покани да присъства и директорът или негов заместник. След провеждане на урока се извършва конфериране, на базата на което комисията поставя текуща оценка.

Държавен практико-приложен изпит (ДППИ)

Стажът по съответния предмет завършва с формиране на крайна оценка за т.нар. Държавен практико-приложен изпит. Оценката се определя от изпитна комисия, която се назначава от ръководителя на катедра ОМИ. В нея участват председател (задължително хабилитиран преподавател), базов учител и преподавателите, които са участвали в текущото оценяване. Оценката от ДППИ е крайна за стажантската практика. Формирането ѝ е комплексно на базата на следните критерии:

 • текуща оценка;
 • цялостен отзив за представянето на студента от страна на базовия учител;
 • потенциална възможност за повишение на оценката може да бъде положителен отзив от ръководителя на стажантската практика за: добре окомплектовано и представено портфолио; активно проведени консултации; и/или положителен отзив от наблюдаван междинен урок.

Оценката на изпитната комисия за ДППИ е окончателна.

САМО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Текущата оценка се попълва в протокол, който се предава на председателя на изпитната комисия на ДППИ. В края на семестъра ръководителите на СП изпращат отчет до ръководителя на катедрата за извършените допълнителни дейности за всеки студент.