Магистри

Катедрата организира магистърска специалност „Технологии за обучение по математика и информатика„. Тя е ориентирана основно към бакалаври с учителска правоспособност по математика и информатика. В нея могат да кандидатстват и специалисти по математика/информатика с интереси в областта на образованието. Приемният изпит е тест (с избираеми отговори) в областта на елементарната математика. Целта на програмата е да изгради висококвалифицирани педагогически кадри по математика и информатика, които могат:

  • да прилагат ефективно съвременни методи за обучение по математика и информатика в практиката;
  • да участват и ръководят научни разработки в областта на обучението по математика и информатика.

Обучението се провежда в рамките на две учебни години и завършва със защита на дипломна работа. Може да изтеглите и да прочетете някои дипломни работи от нашия уебсайт. На следният адрес може да се информирате и за подробностите относно административната процедура около изборът на дипломен ръководител, възлагането на тема за дипломна работа, насрочването на дата и провеждането на дипломни защити:

Процедура за възлагане и защита на дипломни работи

Дипломиралите се магистри могат да работят като директори на училища, експерти по математика и/или информатика, в научни институти и центрове, като автори на учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др. Програмата дава база за продължаване на обучението чрез докторантура по методика на обучението на математика и/или информатика и информационни технологии.