Текуща Педагогическа Практика

„Текуща Педагогическа Практика по…“ (ТПП) са задължителни учебни дисциплини. При бакалаврите от специалност „Математика и информатика“ те се провеждат през 7 семестър (зимен семестър на 4 курс).

По време на ТПП студентите посещават учебни занятия в основно или средно училище в група между 6 и 8 души заедно с университетски преподавател. В учебната програма на спец. „Математика и информатика“ се провеждат две практики – една по математика и една по информатика и информационни технологии.

Всяка от практиките е с хорариум от 60 часа, като поне 20 от тях са отделени за посещения на учебни часове в основно или средно училище, поне 20 часа са отделени за аудиторна заетост под формата на конфериране, а до 20 часа са отделени за подготовка на уроци под непосредственото ръководство на университетски преподавател. Разпределението им от гледната точка на всеки отделен студент е по следния начин:

 • 18-24 часа НАБЛЮДАВАНИ както следва:
  • 8 часа при базов учител;
  • 10-14 часа при колега-студент;
 • 2 часа ПРОВЕДЕНИ;
 • 20-26 часа конфериране;
 • 20-10 часа подготовка на урок.

„Наблюдаван“ означава, че студентите присъстват в учебния кабинет и проследяват внимателно как протича урока, който изнася базов учител или техен колега-студент. „Проведен“ означава, че самия студент провежда урок пред учениците. Наблюдаваните часове при колега-студент са повече ако групата е от 7 или 8 студенти – това разбира се влияе на конферирането (при повече наблюдавани часове се увеличават и часовете за конфериране) и подготовката за урок (при повече наблюдавани часове се налага компенсация с намаляване на часовете за подготовка на урок).

Наблюдаваните при базов учител учебни часове обикновено предхождат тези, които провеждат студентите – изключение може да се направи само в специфичен случай по преценка на базовия учител. В процеса на работа е възможно по разпределение да има предвидено провеждане на контролна работа. Обикновено (но не задължително) такива учебни часове се пропускат и не се прави посещение на училището. Дори да се направи изключение, такива часове НЕ могат да бъдат със статус „проведен“ за никой студент, т.е. допустимо е да се водят само от базов учител.

Конферирането е групово обсъждане на възникнали учебни ситуации или дискусии по учебния материал, което се провежда непосредствено след приключване на учебен час или при първа удобна възможност. То задължително се води от университетски преподавател, а при възможност е препоръчително да участва и базовия учител. По време на конферирането се дават допълнителни насоки и се прави препратка към учебен материал за следващите часове, особено когато това е свързано с уроци, които ще бъдат провеждани от студенти.

Присъствията на всеки един урок и участието в конфериранията са задължителни! Отсъствия се допускат като изключение само и единствено по уважителни причини (напр. болест), но пропуснатия час по-късно се отработва с друга група. Университетският преподавател, който провежда практиката, трябва да води присъствен списък за всеки урок, като в него се полагат подписи както на студентите, така и на базовия учител.

Качествената подготовка на проведените уроци е от първостепенно значение за успешното провеждане на цялата ТПП. Основната цел е всеки студент да участва в изготвянето на поне два урока – един „основен“ (който самия той ще проведе) и поне един „резервен“ (който ще се проведе от негов колега-студент). Тези уроци е препоръчително да са последователни (да са един след друг в разпределението). Зад подобна практика стоят три основни идеи:

 1. Уроците да се разработват в екип от поне двама студенти;
 2. Да се засилят връзките между отделните уроци – студент, които провежда урок, да не приема своята работа като самодостатъчна, а да осъзнае, че неговия урок е част от цялостна учебна програма и съответно уроците на другите зависят от неговия;
 3. При възникване на непредвидени обстоятелства с отсъствие на студент да има готовност друг студент да го замести по изключение.

Когато групата от студенти е от 6 студенти, всеки участва в групи за разработка на три урока – предишен на неговия като резерва, техен като основен и следващ като резерва (изключение има при първия и последния студент в групата, за които основния урок е съответно първи или последен). Когато групата е от 7 студенти, всеки участва в разработката на два урока – един основен и един резервен (предишен или следващ спрямо неговия). Когато групата е от 8 студенти, уроците отново са два, но изискването за активно участие в изготвянето на резервния урок е занижено (урокът първо ще се разработи от студента, който ще го изнася като основен, а вторият студент ще се включи чак след това с обсъждане и евентуална редакция).

Задължително е писмените разработки на изготвените уроци и свързаните с тях учебни материали да бъдат подготвени и представени минимум три денонощия преди изнасянето им. Идеята е базовият учител и университетския преподавател да могат да дадат препоръки и (ако е нужно) да внесат корекции при наличие на по-сериозни пропуски. Възможно е базовият учител и/или университетския преподавател да удължат този срок и да изискат разработките още по-рано.

За всеки проведен урок и съответстващия му план за урок университетският преподавател и базовия учител поставят оценки. Средноаритметичното от двете оценки служи за оценка по ТПП за съответния студент, който е провел урока.