Дипломни защити

Финалният етап от обучението на студентите в магистърска степен включва разработване и защита на дипломна работа под прякото ръководство специалист в съответната научна област. Изборът на дипломен ръководител обикновено е личен на дипломанта (според неговите интереси и изградени по време на обучението по-близки контакти), но може такъв да бъде определен служебно с решение на катедрата. Възможно е към дипломната работа да се назначи и допълнителен консултант, за който се прогнозира процентно участие в ръководството. При дипломни работи, които засягат активно повече от една научна област (например чрез междупредметни връзки), изборът на консултант е силно препоръчителен. При изрична нужда от по-специфично ръководство, за ръководител/консултант е допустимо да бъде назначен и външен за катедрата специалист.

Административната процедура започва с провеждане на катедрен съвет, на който се гласува възлагане на конкретна тема и се прави избор на ръководител за съответната дипломна работа. На база на протокола от проведеното заседание се изготвя протокол за възлагане на дипломна работа. Възлагането е препоръчително да се направи не по-късно от началото на последния семестър от обучението в магистърската програма. Протоколът се съставя в два екземпляра, като един се предава на инспектора по учебните дейности и един остава при дипломанта.

В рамките на последния семестър, студентът трябва да извърши избраното изследване по зададената тема и да оформи резултатите от него в дипломна работа според план, който е изготвен от неговия дипломен ръководител. Очакван обем на финалния вариант на дипломната работа е между 80 и 120 стандартни печатни страници, но трябва да се отбележи, че основен фокус в катедра ОМИ винаги се поставя най-вече върху качеството ѝ, поради което са възможни изключения. За ориентир, на уеб страницата на катедрата може да намерите публикувани вече защитени с отлична оценка дипломни работи.

След като дипломната работа бъде финализирана и съдържанието ѝ бъде одобрено от дипломния ръководител, студентът трябва да попълни в два броя заявление за допускане на защита на дипломна работа. Те се подписват от дипломния ръководител, а от отдел „Студенти“ се заверяват, като се потвърждава, че са положени всички задължителни изпити, има достатъчен брой натрупани от обучението кредити и няма дължими такси за обучение.

Дипломният ръководител депозира едното копие от въпросното заявление за допускане на защита на дипломна работа до катедрен съвет. Там се гласува дата за провеждане на защита, прави се избор на комисия от поне трима хабилитирани преподаватели и се назначава рецензент. Стандартно защитата се насрочва за поне няколко седмици след катедрения съвет, защото целта е да има достатъчно време за допълнителни административни процедури и изготвяне на рецензия. Протоколът от катедрения съвет се използва от ръководителя на магистърската програма за изготвяне на доклад-предложение за комисия за дипломни защити и доклад за провеждане на дипломни защити.

Борбата с плагиатството е от особено значение за академичните среди и поради тази причина има специална административна процедура, свързана с него. При предаването на окончателния вариант на дипломната работа, студентът трябва да приложи попълнена декларация за липса на плагиатство. Дипломният ръководител от своя страна трябва да провери съдържанието на дипломната работа съобразно Процедурата за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ. Техническият секретар на катедрата се свързва с администраторите на Мудъл (elearn@uni-sofia.bg) и заявява, че трябва да бъде създаден курс на съответната дата, в който ръководителите на дипломни работи да бъдат назначени с роля на преподаватели. След като получат потвърждение от техническия секретар, ръководителите на дипломни работи трябва да извършат следната процедура:

  1. Влиза се на https://elearn.uni-sofia.bg в раздел „Дипломни работи и дисертации“
  2. Избира се раздел Факултет по математика и информатика > Магистърски Програми > Технологии за обучение по математика и информатика
  3. Избира се съответната текущата академична година
  4. Избира се датата на съответната дипломна защита (създаден по заявката на техническия секретар на катедрата)
  5. Прикачва се дипломната работа и се получава оценка за сходство от автоматизирания модул StrikePlagiarism. Подробности за конкретните действия и настройки могат да бъдат намерени в следните обучителни материали.

След направената проверка, дипломният ръководител изготвя протокол за проверка и становище. Дипломантът се допуска до защита само и единствено ако този протокол е с положителна оценка. В противен случай дипломантът не се допуска до дипломна защита и за него следват съответни санкции според правилника на университета.

Проверената и допусната до защита дипломна работа се предоставя в електронен вид и/или на хартия от дипломния ръководител на съответно назначения рецензент, както и на членовете на назначената комисия за дипломната защита. Рецензентът е длъжен да изготви своята рецензия преди датата на защитата и да я изпрати поне ден по-рано до дипломанта и дипломния му ръководител.

На самата дипломна защита дипломантът представя резюме на своята дипломна работа, след което рецензентът прочита своята рецензия и дава свой качествен извод дали дипломната работа е достойна за придобиване на ОКС „Магистър“ или не е. Следва свободна дискусия, в която членовете на комисията и гостите могат да задават допълнителни въпроси към дипломанта. След дискусията комисията заседава и взима окончателно решение за крайна оценка на дипломната работа. Оценка по-голяма или равна на „среден 3“ се счита за успешна защита на дипломната работа.

След защитата комисията изготвя протокол, с който процедурата административно се финализира. Успешно защитилите студенти се уведомяват в отдел „Студенти“ за евентуални допълнителни административни процедури относно изготвянето на тяхната диплома (например депозиране на снимка в паспортен формат, и др.).