Автор: philipp

Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии

Дипломант: Слави Радостинов Кадиев Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2020 г. Научен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова >>> Изтегляне в PDF формат <<< >>> Изтеглане на ресурсни файлове <<< Цел на дипломната работа: управляемо и целенасочено съставяне на системи от дидактически задачи върху конкретно учебно съдържание по избрани частнопредметни технологии Задачи на дипломната работа:…

Прочети цялата статия

Училищен курс по информационни технологии

Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите в теоретичен, технологичен и организационен план за превеждане на обучението по информационни технологии (ИТ) в реалните условия и спецификата на българските училища. Тя е част от предварителната подготовка на студентите за провеждане на хоспитиране, педагогическа практика и стаж. По време на занятията ще се дискутира и интерпретира…

Прочети цялата статия

Училищен курс по информатика

По време на обучението по УКИ се разглежда проекцията на научната област в контекста на училищното обучение в задължителна и профилирана подготовка в средното образование. По-подробно се разглеждат и разработват възлови теми, свързани с реализацията на Държавни образователни изисквания и учебните програми на Министерство на образованието и науката. Упражненията по предмета се провеждат с програмния…

Прочети цялата статия

Problem solving

Cognitive Psychology and Its Applications Learning How to Think Mathematically The Art and Craft of Problem Solving Problem Solving – Training Program for PhD How to Solve It – G. Polya Problem Solving Strategies

Методика за обучение по модул „Бази от данни” – дисертационен труд на Веселин Дзивев

Методика за обучение по модул „Бази от данни” ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на Веселин Руенов Дзивев професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“ научна специалност: Методика на обучението по информатика и ИТ Успешно защитен на 29 май 2018 г.

Възможни промени в гимназиалния курс на обучение по математика на база съпоставка с държавния зрелостен изпит

Дипломант: Надежда Андреева Аплакова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

Диагностично изследване на ефективността на иновативни методи за мотивация на учениците

Дипломант: Снежина Огнянова Стоянова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

Използване на примери за приложения на математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Дипломант: Рая Сашова Иванова Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г. Дипломен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова