Диагностично изследване на ефективността на иновативни методи за мотивация на учениците

Дипломант: Снежина Огнянова Стоянова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Научен ръководител: доц. д-р Таня Тонова

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

Цел на дипломната работа: Диагностично изследване ефективността на иновативни методи за преподаване в училищния курс по математика в 7 клас.

Задачи на дипломната работа:

  1. Разработване на технологичен модел (предложение) за провеждане на учебен час, частично апробиран в практиката на дипломанта.
  2. Анализиране на получените данни.

Работна хипотеза. Ако учителите поемат премерено риска да използват и изработват нови иновативни и близки до съзнанието на учениците методи, с които да им представят учебния материал, тогава може да се очаква да има положителна промяна в нагласата на учениците към предмета математика. Ако хипотезата се потвърди, тогава може да се очаква и да се повиши интереса на учениците към този предмет и респективно да получават по-високи резултати на НВО.

Обект на изследване – ученици в 7 клас.

Предмет на изследване – мотивацията на учениците в този клас за изучаване на предмета математика.