Използване на примери за приложения на математиката като средство за повишаване на интереса и мотивацията на учениците към обучението по математика

Дипломант: Рая Сашова Иванова

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Дипломен ръководител: доц. д-р Юлия Нинова

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

Цел на дипломната работа: да се представи възможност за повишаване интереса и мотивацията на учениците в обучението по математика чрез предоставяне на ресурси от историята и практиката за разкриване на полезността на науката и зараждането на основните математически понятия от чисто житейски проблеми и въпроси. Този подход не следва да замести традиционното обучение, а да се прилага в допълнение на методите за преподаване, избрани от конкретния учител.

Задачи на дипломната работа са:

  1. Идентифициране на проблема за слабия интерес и ниската мотивация на учениците в обучението по математика;
  2. Разглеждане на понятията „интерес“ и „мотивация“ в психологията;
  3. Исторически преглед на характеристиките на поколенията и идентифициране на настоящото поколение;
  4. Избор на подход за повишаване на интереса и мотивацията в обучението по математика;
  5. Изясняване на ролята на учителя и осигуряване на методика на преподаване;
  6. Осигуряване на ресурси за постигане на целта;
  7. Разглеждане на резултати от прилагане на метода;
  8. Предложение за насоки за бъдещо развитие.