Методика за обучение по модул „Бази от данни” – дисертационен труд на Веселин Дзивев

Методика за обучение по модул „Бази от данни”
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
на Веселин Руенов Дзивев

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по…“
научна специалност: Методика на обучението по информатика и ИТ

Успешно защитен на 29 май 2018 г.

Обект на изследването е обучението и изучаването на модул бази от данни в учебния предмет информационни технологии.

Предмет на изследването е разработване на модел за обучение и апробация на модул „Бази от данни― в учебния предмет ―Информационни технологии―, чрез изграждане на логически връзки между понятията, структурата и учебното съдържание и активно стимулиране на развитието на умения, свързани с информационна грамотност при ползването на данни и информация.

Изследователският въпрос е: „Как и с какви средства да се организира учебното съдържание и учебния процес при изучаването на бази от данни, така че да постигнат целите на учебните програми, да могат лесно да се приспособяват към различните потребности и способности на обучаемите и едновременно с това учебният процес максимално да се обедини с въвеждането на информационна грамотност у учениците?“

Работните хипотези са:

Хипотеза 1: Обучението по модул „Бази данни― способства за усвояване и развитие на уменията и компетентностите на обучаемите да работят с данни и информация, да събират, съхраняват, обработват и получават нови данни и информация.
Хипотеза 2: Системите от учебни БД, задачи и проекти са неразривна част, а не допълваща част от обучението.
Хипотеза 3: Дейностите и задачите, свързани с обучението по бази от данни са неразривно свързани с придобиването и развиването на умения и компетентности по информационна грамотност.

Цел на дисертационния труд: Като се анализира състоянието на обучението в областта на базите от данни, обективното състояние на образователната система в България, способстващо за изучаване на учебния предмет „Информационни технологии―, да се предложи оптимизирана методика за обучение по модул „Бази от данни“ в учебната дисциплина „Информационни технологии“, подпомагаща изучаването на базите от данни, дейностите, свързани с обработка и съхранение на данни и информация, както и развитието на информационна грамотност у обучаемите.

Задачи:

  • Да се направи теоретично проучване на проблемите, свързани с работата с данни и информация;
  • Да се направи проучване и сравнение на педагогическите теории и методологии, които се прилагат в обучението на учебните дисциплини свързани с цифровата (дигитална, компютърна) грамотност (компетентност) и да определи модел за реализиране на методика за обучение по бази от данни.
  • Да се проучи съвременното състояние на обучението в областта на БД – учебни програми, учебници, специализирана литература и да определи обхвата на понятията, темите и учебния материал, които да бъдат включени в обучението по БД;
  • Да се проучат наложилите се досега системи и технологиите за обработка на данни – БД/СУБД, информационни системи и други програмни продукти и да се определят най-важните характерни черти и функционалности, с цел включването им като възлови елементи при разработката на методика за изучаване на модул БД;
  • Да се разработи методика за обучение по модул БД със структура и учебно съдържание, осигуряваща овладяване на основните понятия и логическите връзки между тях, формиране на базови знания, техники и умения за работа с БД;
  • Да направи преглед на стандартите (принципите, рамките, нивата и др.) за информационна грамотност и да определят възможностите за развитието на информационната грамотност в процеса на обучение по БД;
  • Да се създаде система от задачи, които са обвързани практически, като съставна част от методиката за обучението по модул БД, чрез която се осъществява комплексна практическа подготовка при изучаване на понятията, техниките и уменията за работа с БД;
  • Да се апробира теоретико-експериментален модел на структура на учебно съдържание, среда за обучение и система от задачи на модул БД от от учебния предмет „Информационни технологии―, като се изследва усвояемостта на учебния материал с цел оптимизиране на учебния процес при създаване на знания, умения и компетенции за работа с БД;
  • Разработената методика за работа с БД, ―Учебна среда за обучение по бази от данни― и „Сборник със задачи към ―Учебна среда за обучение по бази от данни―― да способстват развитието и прилагането на умения и компетентности, свързани с повишаване на информационната грамотност.

Изтегляне на дисертационния труд в PDF формат.

Изтегляне на автореферат в PDF формат