Софизмите в помощ на учителите по математика, информатика и информационни технологии

Дипломант: Александра Георгиева Жечева, фак. № М-22011

Магистърска програма: “Технологии за обучение по математика и информатика”, 2017 г.

Дипломен ръководител: гл. ас. д-р Филип Петров

>>> Изтегляне в PDF формат <<<

Целта на дипломната работа е да се създаде електронен ресурс със задачи, свързани с прилагане на софистика, който да служи като дидактическо средство, в помощ на учителите по математика, информатика и информационни технологии (ИТ).

Задачи на дипломната работа са:

  1. Да се изложи, в исторически план, възникването и развитието на софистиката; да се дадат сведения за някои основни фигури, свързани със софистичното течение във философията и да се приведат примери за популярни софизми (парадоски, апории);
  2. Да се направи литературен преглед на съществуващите източници, които пряко разискват въпроса за използване на софистични задачи в училищния курс и да сe изложат ползите от разглеждането на задачи със софизми в часовете по математика, информатика и ИТ;
  3. Да се подбере набор от задачи свързани с математическа софистика и да се определи тяхното евентуално място за приложение в утвърдените от МОН учебни програми по математика в България;
  4. Да се подбере набор от задачи свързани със софистика в информационните технологии и да се определи тяхното евентуално място за приложение в утвърдените от МОН учебни програми по информатика и ИТ в България;
  5. Да се подберат технически средства и да се разработи уебсайт, който да послужи като електронен ресурс със задачи от математическа и ИТ софистика в помощ на учителите по тези учебни предмети;
  6. Да се състави анкета, чрез която да се проучат мнения и нагласи на действащи учители към евентуалната практическа употреба на създадения електронен ресурс;
  7. Да се направи анализ и обобщение на проведената анкета.

Работната хипотеза е, че създаденият електронен ресурс със задачи ще бъде приет с отлични отзиви от действащи учители по математика, информатика и ИТ.